Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa poskytovania projektu Zahora

 

 

 1. Základné údaje a vymedzenie pojmov

 

Prevádzkovateľ:

Veronika Čierniková – Zahora Project, s miestom podnikania: 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 6446/22, IČO: 46 815 180, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. živn. reg.: 620-34143

 

Poskytovateľ služby:

Brahim Labdaa

Dr Aarib, Centre M’hamid El Ghizlane

47402, Zagora, Maroko

 

 

Veronika Čierniková – Zahora Project je Prevádzkovateľom webovej stránky www.zahoraproject.com. Prevádzkovateľ nepredáva, neprenajíma, neponúka žiadne služby spojené s cestovaním, ubytovaním a nie je ani cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou. Prevádzakovateľ len poskytuje reklamný priestor na jeho webovej stránke Poskytovateľovi, ktorého služby propaguje.

 

Poskytovateľ služby je Brahim Labdaa, ktorý ponúka ubytovanie vo svojom obydlí v Maroku a zodpovedá za riadne poskytovanie ubytovania.

Poskytnutie služby označuje online zakúpenie, objednanie, (spravované) platby alebo rezerváciu služieb ponúknutých Poskytovateľom služby.

Metódy propagácie sú marketingové a iné podobné činnosti prevádzkovateľa, ktorými prevádzkovateľ propaguje služby Poskytovateľa.

 

Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi webové stránky Prevádzkovateľa za účelom využitia služieb Poskytovateľa.

 

Zákazníkom je osoba, ktorá na webových stránkach Prevádzkovateľa záväzne objedná službu alebo iné plnenie od Poskytovateľa.

 

 1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje propagovať služby Poskytovateľa na svojich webových stránkach.

Návštevník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ neponúka žiadne služby, ubytovanie, nerealizuje ich, nesprostredkúvava ani nepríjima platbu za služby. Prevádzkovateľ výlučne propaguje služby Poskytovateľa a zmluvný vzťah vzniká priamo medzi Návštevníkom a Poskytovateľom.

Prevádzkovateľ je nápomocný pri komunikácii medzi Návštevníkom, resp. Zákazníkom a Poskytovateľom.

Zákazník si je vedomý, že akékoľvek reklamácie služieb, ich kvality alebo nedodania je povinný uplatniť u Poskytovateľa. Nevzniká žiadny zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Zákazníkovi alebo Návštevníkovi.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadne platby od Zákazníka a Zákazník si je vedomý, že všetky platby sú platby priamo na účet Poskytovateľa.

Poskytovateľ poskytuje pre Zákazníka výlučne ubytovanie v krajine Maroko, ostatné služby ako napr. letenku si Zákazník zabezpečí sám.

 

 1. Rezervácia, objednanie ubytovania a platba za službu

 

Návštevník komunikuje s Prevádzkovateľom a následne Prevádzkovateľ poskytne údaje a Kontakt priamo na Poskytovateľa služby s ktorým si Zákazník rezerváciu dohodne. Prevádzakovateľ môže zabezpečiť komunikáciu medzi Zákazníkom a Poskytovateľom služby.

 

Podmienky platby si Zákazník dohodne priamo s Poskytovateľom služby.

Ak si zákazník praje zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu služby, je potrebné zadať príslušnú požiadavku. Je na Poskytovateľovi služieb či jej vyhovie alebo bude služba stornovaná v zmysle storno podmienok. Za zrušenie rezervácie môže poskytovateľ služby účtovať poplatok v súlade so storno podmienkami, podmienkami platby vopred a podmienkami nedostavenia sa na pobyt a v prípade platby vopred nemusí byť vrátená zaplatená suma.

Ak v deň check-inu zákazník mešká, pride neskôr alebo sa dostaví na ďalší deň, je potrebné (včas/pohotovo) informovať o tejto situácii Poskytovateľa služby, aby tak vedel, kedy vás môže očakávať. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky oneskoreného príchodu, zrušenie rezervácie alebo účtovanie poplatku za nedostavenie sa zo strany poskytovateľa služby.

 1. Reklamácia

V prípade, ak zákazníkovi sú poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Reklamácia uplatňuje zákazník priamo u Poskytovateľa služby.

 

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu u Poskytovateľa služby. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do odchodu klienta.

 1. Storno podmienky

 

Zákazník je povinný Poskytovateľovi služby uhradiť rezervačný poplatok vo výške 25% z hodnoty dohodnutej ceny za službu. V prípade, že si zákazník praje zrušiť rezerváciu služby, za ktorú bol uhradený rezervačný poplatok, rezervačný poplatok zostáva Poskytovateľovi služby, ktorý ho využije na uhradenie výdavkov spojených s jej rezerváciou.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Na stránke www.zahoraproject.com zákazník poskytuje osobné údaje. Prevádzkovateľ a Poskytovateľ služby sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie zákazníkov v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je: Poskytovateľ služby.

 

 1. Zákazník poskytuje dobrovoľne údaje Poskytovateľovi služby za účelom realizácie ubytovania. Zákazník zároveň súhlasí, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté Poskytovateľovi služby a s týmto prejavuje výslovný súhlas, pričom si je vedomý, že Poskytovateľ sa nachádza v Maroku, čo nie je členská Krajina Európskej únie ani krajina zaručujúca primeranú úroveň ochrany podľa rozhondutia Komisie.

 

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:
 • na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy – na základe zmluvy, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe – Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov 
 • na účel marketingovej komunikácie a na zasielanie marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb prevádzkovateľa na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa
 • na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové povinnosti), 
 • na uplatnenie Vašich a našich zákonných nárokov z uzatvorenej zmluvy (reklamácie), 
 • na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.
 1. Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich a/alebo našich práv. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.
 2. K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom. 
 3. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. 
 4. Vaše osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja.
 5. Ako dotknutá osoba, t. j. fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva:
 6. a) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 1. b) Právo na opravu

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 1. c) Právo na vymazanie (zabudnutie)

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak neexistuje iný právny základ na základe ktoré sa môžu uschovať. K vymazaniu Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu dôjde ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

 1. a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
 2. b) odvolali ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov; 
 3. c) namietate spracúvanie osobných údajov; 
 4. d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
 5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti; 
 6. f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 7. d) Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

 1. a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
 2. b)  spracúvanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia; 
 3. c)  prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; 
 4. d)  namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

 

 1. e) Právo na prenosnosť 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

 1. f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie ak ide o spracovanie nezákonné. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. g) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania 

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. 

 1. h) Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 2. i) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa sídla úradu a adresa na doručovanie písomností úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: dozor@pdp.gov.sk, telefónne číslo: +421 /2 32 31 32 14.
 3. Vaše osobné údaje sa prenášajú do krajiny mimo Európskej únie – do Maroka, kde sídli Poskytovateľ služby.

 

 1. Dotknutá osoba týmto vyjadruje výslovný súhlas s prenosom osobných údajov do krajiny Maroko po tom, čo bola informovaná o možných rizikách takého prenosu z dôvodu neexistencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk a zároveň prenos je nevyhnutný na uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou osobou.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom, Poskytovateľom služby a Zákazníkom.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky sú platné ich zverejnením na webovej stránke.
 3. Strany sa dohodli, že budú uprednostňovať doručovanie akýchkoľvek písomností podľa tejto zmluvy elektronicky, a to pre Prevádzkovateľa na emailovú adresu info@zahoraproject.com  a Zákazníkovi na emailovú adresu, ktorú uviedol pri komunikácii.
 4. Na právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.