VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 Komu: Veronika Čierniková – Zahora Project, Rudohorská 6446/22, Banská Bystrica, 974 11, IČO: 46 815 180

 Týmto oznamujem/ oznamujeme* , že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/ od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/ spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/ spotrebiteľov*:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.