Zásady spracovania osobných údajov

e-shop

 

/6.1/    Na stránke www.zahoraproject.com kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

/6.2/    Prevádzkovateľom osobných údajov je: Veronika Čierniková – Zahora Project, s miestom podnikania: 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 6446/22, IČO: 46 815 180, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. živn. reg.: 620-34143, e-mail: vero.ciernik@gmail.com

 

/6.3/    Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, korešpondenčnú adresu v prípade dodania tovaru na inú adresu ako je adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt a e-mailovú adresu. V prípade, ak je Kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak je platcom DPH) telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

 

/6.4/    Informačné maily týkajúce sa našich tovarov vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

 

/6.5/    Naša webová stránka využíva súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. 

/6.6/    Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme svoje služby osobám mladším ako 18 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas vášho rodiča alebo vášho právneho zástupcu. 

/6.7/    Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy – na základe zmluvy, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe – Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov 
 • na účel marketingovej komunikácie a na zasielanie marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb prevádzkovateľa na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa
 • na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové povinnosti), 
 • na uplatnenie Vašich a našich zákonných nárokov z uzatvorenej zmluvy (reklamácie), 
 • na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

/6.8/    Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich a/alebo našich práv. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

/6.9/    K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom. 

/6.10/  S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii.

/6.11/ Vaše osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja.

/6.12/ Prístup k osobným údajom má iba administrátor našej webovej stránky www.zahoraproject.com, s ktorým máme podpísanú zmluvu o ochrane osobných údajov a je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

/6.13/  Ako dotknutá osoba, t. j. fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva:

 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 1. Právo na opravu

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie (zabudnutie)

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak neexistuje iný právny základ na základe ktoré sa môžu uschovať. K vymazaniu Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu dôjde ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

 1. a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
 2. b) odvolali ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov; 
 3. c) namietate spracúvanie osobných údajov; 
 4. d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
 5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti; 
 6. f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 7. Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

 1. a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
 2. b)  spracúvanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia; 
 3. c)  prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; 
 4. d)  namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

 

 1. Právo na prenosnosť 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie ak ide o spracovanie nezákonné. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania 

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. 

 1. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 2. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa sídla úradu a adresa na doručovanie písomností úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, telefónne číslo: +421 /2 32 31 32 14.