Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I

/1.1/ Veronika Čierniková – Zahora Project, s miestom podnikania: 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 6446/22, IČO: 45 815 180, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. živn. reg.: 620-34143 vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov /ďalej len „ObZ“/ a ust. § 10a ods. 1 písm. e) a ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZoOS“/ a v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť vyhlásením, sú prijaté na dobu neurčitú. VOP sú zverejnené v elektronickej forme na internetovej stránke www.zahoraproject.com

/1.2/ VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, s ktorým Predávajúci vykonáva obchod, alebo na konanie smerujúce k uzatvoreniu obchodu, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je príslušný obchod vo VOP upravený. VOP sa stávajú súčasťou každej zmluvy o príslušnom obchode uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a určujú jeho obsah, ak zmluva o príslušnom obchode neustanovuje inak. VOP sú záväzné aj pre osoby konajúce v mene Kupujúceho alebo na jeho účet.

/1.3/ Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, riadia sa vzťahy medzi nimi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo vzťahu k Predávajúcemu je Kupujúci, pokiaľ nie je konečným spotrebiteľom, v pozícii zmluvnej strany kúpnej zmluvy uzatvorenej najmä podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka /ďalej aj len „ObZ“/. Vo vzťahu k Predávajúcemu je Kupujúci, pokiaľ je konečným spotrebiteľom, v pozícii zmluvnej strany kúpnej zmluvy uzatvorenej najmä podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve /ďalej len „OZ“/.

/1.4/ Vybrané Obchody môžu byť upravené samostatnými Obchodnými podmienkami, ktoré majú v prípade odlišnej úpravy od VOP prednosť. Ustanovenia zmluvy o príslušnom Obchode majú prednosť pred ustanoveniami VOP, a osobitnými ustanoveniami týchto VOP.

Čl. II

Vymedzenie pojmov

/2.1/ “Predávajúci” je Veronika Čierniková – Zahora Project, s miestom podnikania: 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 6446/22, IČO: 45 815 180, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. živn. reg.: 620-34143, ktorý zabezpečuje prevádzku portálu www.zahoraproject.com a zabezpečuje predaj tovaru za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.

/2.2/ “Kupujúci” je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná prostredníctvom portálu www.zahoraproject.com akýkoľvek tovar nachádzajúci sa na Stránke. Objednaním sa rozumie kliknutie na tlačidlo „Objednať“ nachádzajúce sa pri predmetnom tovare.

/2.3/ “Spotrebiteľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

/2.4/ “Stránka” je webová stránka, ktorú prevádzkuje Predávajúci za účelom predaja tovaru – www.zahoraproject.com

/2.5/ “Tovar” je výrobok, ktorý je ponúkaný na Stránke a to vlnené ručne robené textílie, ručne robené vlnené koberce, slamené košíky, darčekové predmety.

/2.6/ “Cena” je cena za tovar, ktorá je uvedená pri každom jednom ponúkanom tovare na webovej stránke. Cenu hradí Kupujúci. Cena je vrátane DPH, pokiaľ sa platí. K cene celkovej objednávky bude pripočítané poštovné, ktoré sa odvíja od celkovej hodnoty objednávky a spôsobu dopravy. Predávajúci má právo tlačových chýb týkajúcich sa Ceny, pričom v takom prípade má právo objednávku zmeniť alebo zrušiť. Kupujúci má právo v prípade tlačovej chyby týkajúcej sa ceny od Objednávky odstúpiť.

/2.7/ „Objednávka“ predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vybratie konkrétneho tovaru zo Stránky a jeho záväzné objednanie. Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom objednávkového formulára uverejneného na Stránke.

/2.8/ „Zmluva“ je kúpna zmluva uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že je v Zmluve dohodnuté niečo iné ako v týchto Obchodných podmienkach platia podmienky uvedené v Zmluve.

/2.9/ „Obchodné podmienky – sú tieto zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť tieto Obchodné podmienky.

Čl. III

Vznik zmluvného vzťahu

/3.1/ K vzniku zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a k uzavretiu Zmluvy dochádza elektronicky – na diaľku – odoslaním objednávky Kupujúcim a jej prijatím Predávajúcim prostredníctvom dodania tovaru. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje Kupujúceho: meno a priezvisko Kupujúceho, adresu dodania e-mailovú adresu, telefónne číslo.

/3.2/ Predmetom zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je kúpa tovaru na diaľku prostredníctvom Stránky.

/3.3/ Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.

/3.4/ Predávajúci nezodpovedá za omeškanie Objednávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Objednávateľ pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár nesprávne.

/3.5/ Kupujúci objednáva tovar na Stránke bez registrácie.

Čl. IV

Platobné podmienky a dodanie tovaru

/4.1/ Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu za tovar vrátane všetkých nákladov za poštovné a balné, za dopravu tovaru jedným zo spôsobov platby ponúknutých v záväznej objednávke. Kupujúci má možnosť uhradiť tovar nasledovnými spôsobmi:

 • bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho – na základe doručeného e-mailu s platobnými údajmi so splatnosťou 5 dní odo dňa objednania tovaru alebo v prípade vyžiadania na základe vystavenej faktúry zaslanej na email kupujúceho so splatnosťou 5 dní odo dňa objednania tovaru,
 • v hotovosti na dobierku pri doručení.

/4.2/ V prípade ak Kupujúci, ktorý si zvolil platbu bankovým prevodom Cenu neuhradí ani do 5 dní odo dňa zaslania Objednávky platí, že od Zmluvy odstúpil a nežiada dodanie objednaného tovaru.

/4.3/ Miestom dodania sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania Kupujúceho uvedené v elektronickom formulári s objednávkou, resp. iná adresa uvedená ako adresa doručenia. Tovar bude dodaný Kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba, pošta), alebo na základe predchádzajúcej dohody s Kupujúcim môže byť tovar pripravený na odovzdanie na prevádzke FOTOGRAFIK s.r.o. – divízia Print-Studio, Sibírska 1604/61, 831 02 Bratislava. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia Ceny uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar Predávajúceho.

/4.4/ Predávajúci dodá tovar v lehote 2 týždňov odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho.

/4.5/ Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

/4.6/ V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby alebo z iného objektívneho dôvodu, pre ktorý predávajúci nemôže splniť objednávku včas alebo vôbec, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania tovaru alebo meškania dodania. Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu najskorší možný nový termín dodania tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť dodanie náhradného tovaru a odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy bude kúpna cena alebo jej časť vrátená kupujúcemu v lehote 30 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

/4.7/ Cena dopravy je uvedená na Objednávke a/alebo v potvrdzujúcom e-maily.

/4.8/ Tovar je možné dodať nasledovnými spôsobmi:

– Kuriérom

– Slovenskou poštou

– na dobierku

– na základe osobitnej predchádzajúcej dohody s Predávajúcim na prevádzke FOTOGRAFIK s.r.o. – divízia Print-Studio, Sibírska 1604/61, 831 02 Bratislava.

/4.9/ Predávajúci dodáva tovar za vyššie uvedených podmienok výlučne na území Slovenskej republiky. V prípade požiadavky dodania tovaru do inej krajiny je potrebná individuálna dohoda s Predávajúcim.

/4.10/ Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedené

 1. a) obchodné meno, miesto podnikania fyzickej osoby,
 2. b) adresa prevádzkarne,
 3. c) dátum predaja,
 4. d) názov a množstvo výrobku,
 5. e) cena jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Čl. V

Poučenie o ošetrovaní výrobkov a zákaz chemického čistenia

/5.1/ Výrobky ponúkané predávajúcim na jeho internetovej stránke www.zahoraproject.com sú ručne robené vlnené textílie, ručne robené vlnené koberce, slamené košíky a darčekové predmety.

/5.2/ Pre dosiahnutie čo najdlhšej životnosti koberca, je potrebné koberce umiestniť na plochu, ktorá je rovná a suchá. Koberec nie je možné vysávať vysávačom, ktorý je vybavený rotačnými kefami. K tomuto účelu postačí obyčajný vysávač, ale vysáva sa vždy po smere vlasu koberca. Nie je možné na koberec pokladať ťažké kusy nábytku, ktoré ho zaťažia len bodovo. Pravidelným obracaním koberca sa zabráni čiastočnému zaťaženiu iba jednej jeho časti. Pôsobenie slnečného žiarenia spôsobuje zmenu farebného odtieňa koberca, preto je nutné zamedziť priame dopadanie slnečných lúčov na koberec. Dlhodobo vlhké miesta na koberci sa poškodzujú a poškodenie môže byť aj trvalé. Preto nikdy nepokladajte na koberec nádoby, v ktorých je voda, hlina alebo čokoľvek iné, čo môže uvoľňovať vlhkosť.

/5.3/ Ručne tkaný koberec z vlny nie je možné prať v práčke, koberec sa nikdy a ničím netrie. Odporúča sa ho čistiť spravidla ručne, studenou vodou. Na pomoc pri čistení sa môže použiť sóda bikarbóna, v prípade odolných škvŕn sóda a ocot zriedený s vodou 1:1, prípadne jemne mydlová voda. Predtým ako sa začne škvrna odstraňovať, je treba skontrolovať ako materiál zareaguje na čistiaci prostriedok na mieste, ktoré nie je natoľko viditeľné.

V prípade, že na koberec bola rozliata tekutina, je treba začať tým, že sa na mokrú škvrnu bude opakovane ukladať sacia utierka. Na mokré miesto sa potom môže aplikovať sóda bikarbóna, ktorá pomôže nasať zvyšnú vlhkosť. Po niekoľkých minútach sa môže ošetrené miesto povysávať.

V prípade, že škvrna bola spôsobená domácim zvieraťom (vymočením), je možné ju ošetriť vodou zmiešanou v rovnakom pomere (1:1) s destilovaným octom. Namiešaná tekutina sa naleje do rozprašovača a postihnuté miesto sa nastrieka až kým vlna úplne nenasiakne. Potom sa jemne použije mäkká kefka, aby sa ošetrujúca tekutina zapracovala do vlákien koberca a nechá sa pôsobiť 10 minút. Na vysatie nadbytočnej vlhkosti sa použije sacia utierka a koberec sa nechá vyschnúť. Táto metóda by mala odstrániť všetok nepríjemný pach.

Ručne tkaný vlnený koberec sa odporúča celoplošne čistiť maximálne jeden krát za rok. V prípade, že sa kupujúci rozhodne čistiť koberec sám, odporúča sa robiť tak v letných mesiacoch, vzhľadom na to, že koberec potrebuje intenzívne slnečné teplo a svetlo, aby mohol dobre a čo najskôr vyschnúť. Koberec sa najprv vypráši a následne sa uloží na suchú rovnú plochu, kde sa povysáva (vysávačom bez rotačných kief). Koberec sa potom zavesí (napríklad na rebrík) a studenou vodou sa vystrieka (tlakovou alebo obyčajnou hadicou, prípadne sprchou), až kým netečie čistá voda. V prípade veľkého znečistenia je možné použiť jemne mydlovú vodu, avšak je treba dať pozor či koberec nezačne púšťať farbu, čo by mohlo ohroziť pôvodný vzhľad koberca.

Koberec sa hneď neskladá, voda sa nechá 20 – 30 minút stiecť. Následne sa koberec položí na čistú suchú rovnú plochu a zroluje sa čo možno najtesnejšie, čím sa vytlačí nadbytočná voda. Zrolovaný koberec sa odporúča „postaviť” na ďalších 30 minút, aby zbytočná voda mala možnosť stiecť. Koberec sa potom zavesí na slnko a nechá sa vyschnúť. Po vysušení sa opäť zľahka povysáva, aby sa vlnený vlas pozdvihol a osviežil.

Je nutné poznamenať, že hore uvedené návody sú Predávajúcim poskytnuté na báze odporučenia a Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru ako následok domáceho ošetrenia. V prípade, že si Kupujúci nie je istý, odporúča sa obrátiť sa na profesionálnu službu poskytujúcu ošetrenie a čistenie kobercov.

/5.4/ Ručne tkané koberce neskladujte zavesené, vyťahali by sa. Uložte ich na suché a dobre vetrané miesto zložené vzorom dnu naplocho tak, aby ťažšie kusy boli dolu.

/5.5/ Najväčším rizikom pri praní vlny je možnosť, že pri nesprávnom zaobchádzaní môže mokrá vlna splstnatieť, t.j stratí objem, úplet sa „zahustí“ a „zrazí“.
K splstnateniu dôjde dvoma spôsobmi intenzívnym mechanickým spracovávaním, trením alebo šúchaním a/alebo výraznou zmenou teploty vody pri praní. Dajte si preto pozor najmä na rozdiel teplôt pri praní a pláchaní.

/5.6/ V prípade čistenia košíkov sa odporúča použiť prachovku na odstránenie prachu, prípadne jemne vodou navlhčenú utierku na odstránenie ľahkého znečistenia. Košíky poskytované Predávajúcim na jeho Stránke sú vyrobené z prírodného materiálu (slama/vlna) a intenzívna, alebo dlho pôsobiaca vlhkosť by mohla spôsobiť znehodnotenie výrobku.

/5.6/ V prípade výrobkov poskytovaných Predávajúcim na jeho Stránke, t. j. ručne robených vlnených textílii a kobercov, sa tieto výrobky nemôžu chemicky čistiť.

Čl. VI

Ochrana osobných údajov

/6.1/ Na stránke www.zahoraproject.comkupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

/6.2/ Prevádzkovateľom osobných údajov je: Veronika Čierniková – Zahora Project, s miestom podnikania: 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 6446/22, IČO: 45 815 180, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. živn. reg.: 620-34143 7, e-mail: vero.ciernik@gmail.com

/6.3/ Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, korešpondenčnú adresu v prípade dodania tovaru na inú adresu ako je adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt a e-mailovú adresu. V prípade, ak je Kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak je platcom DPH) telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

/6.4/ Informačné maily týkajúce sa našich tovarov vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

/6.5/ Naša webová stránka využíva súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

/6.6/ Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme svoje služby osobám mladším ako 18 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas vášho rodiča alebo vášho právneho zástupcu.

/6.7/ Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy – na základe zmluvy, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe – Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov
 • na účel marketingovej komunikácie a na zasielanie marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb prevádzkovateľa na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa
 • na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové povinnosti),
 • na uplatnenie Vašich a našich zákonných nárokov z uzatvorenej zmluvy (reklamácie),
 • na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

/6.8/ Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich a/alebo našich práv. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

/6.9/ K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom.

/6.10/ S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii.

/6.11/ Vaše osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja.

/6.12/ Prístup k osobným údajom má iba administrátor našej webovej stránky www.zahoraproject.com, s ktorým máme podpísanú zmluvu o ochrane osobných údajov a je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

/6.13/ Ako dotknutá osoba, t. j. fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva:

 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 1. Právo na opravu

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie (zabudnutie)

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak neexistuje iný právny základ na základe ktoré sa môžu uschovať. K vymazaniu Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu dôjde ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. b) odvolali ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov;
 3. c) namietate spracúvanie osobných údajov;
 4. d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti;
 6. f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 7. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. b) spracúvanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia;
 3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
 4. d) namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 1. Právo na prenosnosť

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie ak ide o spracovanie nezákonné. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

 1. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 2. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa sídla úradu a adresa na doručovanie písomností úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, telefónne číslo: +421 /2 32 31 32 14.

Čl. VII

Zodpovednosť za škodu

/7.1/ Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • škody spôsobené únikom, alebo stratou dát alebo ich poškodením; alebo
 • škody spôsobené nesplnením ktorejkoľvek podmienky a/alebo povinnosti Kupujúceho stanovených Zmluvou, alebo Obchodnými podmienkami;
 • za nabúranie alebo akékoľvek narušenie informačného systému a techniky Predávajúceho tretími osobami, vírusmi;
 • akúkoľvek škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát;
 • škodu spôsobenú prepravcom na veciach, ktoré boli zasielané Kupujúcemu;
 • iné škody v zmysle týchto Obchodných podmienok;
 • škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Kupujúceho treťou stranou, ktoré boli zo strany Predávajúceho poskytnuté tretej osobe za účelom fakturácie služieb poskytnutých treťou stranou, alebo ktoré boli postúpené tretej osobe za účelom vymáhania prípadnej pohľadávky voči Kupujúcemu,
 • škody spôsobené neodborným nakladaním s Tovarom.

/7.2/ Vylučuje sa zodpovednosť Predávajúceho za škodu v súvislosti s dodaním Tovaru podľa Objednávky ako aj za ušlý zisk.

/7.3/ V prípade nedodania tovaru z dôvodov výlučného zavinenia na strane Predávajúceho, Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu do 30 dní. V prípade nedodania tovaru z iných dôvodov Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu do 30 dní po odpočítaní nákladov Predávajúceho, ktoré mu v súvislosti s vybavovaním Objednávky vznikli, minimálne však v sume 2% z kúpnej ceny tovaru, minimálne však 2,- EUR.

/7.4/ Predávajúci vychádza z údajov poskytnutých Kupujúcim a tieto nie je povinný overovať. Kupujúci zodpovedá v plnom rozsahu za správnosť ním poskytnutých údajov a informácií, v opačnom prípade je povinný uhradiť náklady a škodu Predávajúcemu, ktoré mu vznikli.

Čl. VIII

Záruka a reklamačný poriadok

/8.1/ Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.zahoraproject.com alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

/8.2/ Kupujúci je povinný tovar obsahujúci vadu bez zbytočného odkladu reklamovať u Predávajúceho a to tak, že tovar odošle na adresu Predávajúceho s uvedeným vád a ich popisom. Náklady súvisiace s prepravou tovaru Predávajúcemu znáša v celom rozsahu Kupujúci. Adresa Predávajúceho na zaslanie tovaru je: Veronika Čierniková – Zahora Project, Ovručská 14, 831 02 Bratislava. Kupujúci je povinný balík označiť viditeľným nápisom “REKLAMÁCIA”.

/8.3/ Balík s reklamáciou musí obsahovať nasledovné:

 1. a) reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva),
 2. b) podrobný popis vady,
 3. c) nákupný doklad a záručný list (ak bol dodaný) a
 4. d) kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, email).

/8.4/ V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

/8.5/ Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

/8.6/ Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, kuriéra (Slovenská pošta, a.s.) je Kupujúci povinný dôsledne skontrolovať hneď pri prevzatí. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené prepravou, tieto je potrebné reklamovať u prepravcu ihneď po prevzatí zásielky.

/8.7/ Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

/8.8/ Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom má v prípade výskytu vád právo na opravu tovaru ak je reklamácia oprávnená.

/8.9/ V prípade Kupujúceho – Spotrebiteľa sa aplikuje zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

/8.10/ Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

/8.11/ Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

/8.12/ Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

/8.13/ Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

/8.14/ Právo na vrátenie uhradenej Ceny vzniká Kupujúcemu iba v prípadoch, kedy vzniká Kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy na základe zákona. V ostatných prípadoch má Kupujúci právo na opravu tovaru. Výmena tovaru za nový vzhľadom na charakter tovaru nie je možná. Je však možné zakúpenie iného tovaru v rovnakej hodnote z e-shopu. Predávajúci je oprávnený túto možnosť vždy ponúknuť.

/8.15/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

/8.16/ Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

/8.17/ Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

/8.18/ Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil:

 1. má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom a že jeho používanie bolo schválené podľa osobitného predpisu (Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku
  na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 2. je bez vád, faktických i právnych,
 3. predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny,

/8.19/ Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. Predávajúci takisto nezodpovedá za vadu tovaru, ak Kupujúci nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od Predávajúceho. Kupujúci je povinný pri reklamácií predložiť originál záručného listu a/alebo príslušného nákupného dokladu.

/8.20/ Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby, pokiaľ záruku za akosť poskytol. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

/8.21/ Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré po prevzatí tovaru:

 1. spôsobil Kupujúci, alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis major,
 2. vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený,
 3. vznikli mechanickým alebo iným poškodením, ktoré malo za následok zničenie, zjavné poškodenie alebo znečistenie tovaru cudzou látkou a je nesporne zrejmé, že zničenie, poškodenie, alebo znečistenie tovaru nemohla spôsobiť spotrebiteľom reklamovaná vada.,
 4. vznikli ako následok:
 • svojvoľných úprav alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku
 • iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s tovarom, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami
 • nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí,
 • vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, nadmerným používaním, chybnou obsluhou, neodborným, alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou,
 • na mechanické poškodenie, poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou,
 • na vady, na ktoré bol kupujúci upozornený pred prevzatím tovaru a súčasne prevzatie tovaru neodmietol,
 • na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
 • na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
 • na vady spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
 • na vady spôsobené prírodnými živlami,
 • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
 • ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

/8.22/ Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 1. a) mechanickým poškodením tovaru,
 2. b) nesprávnym používaním a údržbou,
 3. c) nesprávnym čistením,
 4. d) neúmerným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom,
 5. e) na prirodzené opotrebenie materiálu a tovaru,
 6. f) vyblednutie farieb.

Čl. IX

Zánik Zmluvy

/9.1/ Zmluva zaniká splnením, odstúpením alebo dohodou zmluvných strán, ktorá obsahuje aj dohodu o vyrovnaní vzájomných nárokov.

/9.2/ Zmluva zaniká odstúpením z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto Zmluve zo strany Kupujúceho.

/9.3/ Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

/9.4/ Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

/9.5/ Formulár na odstúpenie od Zmluvy je k dispozícií na Stránke.

/9.6/ Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

/9.7/ Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

/9.8/ Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

/9.9/ Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

/9.10/ Kupujúci má právo stornovať bez poplatkov objednávku do 24 hodín po objednaní na e-mailovej adrese info@zahoraproject.com V takomto prípade je potrebné zaslať e-mail s uvedením mena a priezviska, čísla objednávky, e-mailovej adresy a popisu objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky po uvedenej lehote (ak nejde o spotrebiteľa) uhradí takýto kupujúci poplatok za stornovanie vo výške 10% z celkovej ceny objednaného tovaru.

Čl. X

Spoločné a záverečné ustanovenia

/10.1/ Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť vyhlásením, sú prijaté na dobu neurčitú.

/10.2/ Súčasťou zmluvy sú aj Obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia Zmluvy.

/10.3/ V prípade vzniku sporov medzi zmluvnými stranami zo zmluvného vzťahu založeného Stránkou je na ich riešenie právomocný súd Slovenskej republiky. Na zmluvný vzťah sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.

/10.4/ Písomnosti zaslané Predávajúcim Kupujúcemu sa doručujú hlavne e-mailom. Písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím 3 dní odo dňa jej odoslania na e-mail a to bez ohľadu na skutočnosť či sa o nej Kupujúci dozvedel. Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho je potrebné zaslať poštou na adresu Predávajúceho a nie je možné ho uskutočniť e-mailom.

/10.5/ Tieto VOP môže Predávajúci meniť iba tak, že ich zverejní na svojej stránke www.zahoraproject.com. Vzťahy, ktoré vznikli pred zmenou VOP, sa riadia dovtedajšími VOP, ibaže by sa zmluvné strany osobitne dohodli na platnosti zmenených VOP.

V Bratislave dňa 2.12. 2019

Veronika Čierniková – Zahora Project